ASZF

ÁLTALÁNOS SZÁLLÍTÁSI (ÉRTÉKESÍTÉSI) FELTÉTELEK

1.) Általános tudnivalók: Az alábbiakban megfogalmazott Általános Szállítási Feltételek mindazon ajánlatokra illetve értékesítési ügyletekre vonatkoznak, amelyek során az SyscoLux Kft. Vevők részére áruértékesítést végez, és a felek között létrejött (keret) szerződésben ettől eltérő feltételekben nem állapodnak meg. Amennyiben Vevő az Általános Szállítási (Értékesítési) Feltételek megtekintését követően írásbeli kifogással nem él, úgy azt elfogadva a saját vásárlási feltételeiről lemond, és az adásvétel jelen feltételek hatálya alatt köttetik meg.
 
2.) Adás-vétel: Az adásvételi megállapodás a SyscoLux Kft. és Vevő között akkor jön létre, ha Vevő a SyscoLux Kft. ajánlatát részleteiben is elfogadható módon, írásban visszaigazolta, illetve SyscoLux Kft. a Vevő megrendelését részleteiben is elfogadható módon írásban visszaigazolta, vagy az adásvételi szerződést mindkét fél cégszerűen aláírta, illetve Vevő az árut szállítólevél ellenében átvette.
 
3.) Árak: Az árak (ettől eltérő kitétel kivételével) ÁFA nélkül értendőek.  SyscoLux Kft. által kiadott ajánlat érvényessége (amennyiben ezt SyscoLux Kft.  az ajánlatban külön nem jelzi) 30 naptári nap. SyscoLux Kft. fenntartja magának a jogot, hogy import áru esetén az időközben bekövetkezett 3%-nál nagyobb devizaárfolyam-változást, ill. a SyscoLux Kft. által kiadott árlista változásait szállításkor áraiban érvényesítse. Az árak nem tartalmazzák a hulladékhasznosítási díj összegét, kivéve abban az esetben, ha az ajánlatban ez külön megjelölésre került. Ennek mértéke a vonatkozó rendelet szerint kerül kiszámlázásra.
 
4.) Fizetési feltételek: az átadott termékek árának megfizetése SyscoLux Kft. által kibocsátott számla ellenében történik. Vevő a vételárat minden esetben köteles az áru átvételekor teljes egészében, készpénzben az SyscoLux Kft. részére megfizetni, kivéve, ha a felek ettől eltérően állapodtak meg. Amennyiben felek megállapodása szerint a vételárat átutalással kell Vevőnek kiegyenlítenie, a fizetési határidőt a számla tartalmazza. Késedelmes fizetés esetén a Vevő a késedelembe esés időpontjától kezdve köteles a SyscoLux Kft. részére késedelmi kamatot fizetni, melynek mértéke a mindenkori jegybanki alapkamat kétszerese.
 
SyscoLux Kft. fenntartja magának a jogot, hogy felfüggessze szerződéses kötelezettségeinek teljesítését, amennyiben Vevőnek határidőn túli tartozása áll fenn SyscoLux Kft.-vel szemben, vagy Vevő túllépi az SyscoLux Kft. -vel kötött keretmegállapodásban meghatározott hitelkeretét. SyscoLux Kft. fenntartja magának a jogot a részteljesítésre és az ennek megfelelő részszámlázásra, amennyiben ettől egyéb, az adott szállítást érintő megállapodás eltérően nem rendelkezik.
 
Egyedi termék megrendelése esetén SyscoLux Kft.  fenntartja a jogot az áruérték  meghatározott %-ának elõleg címén történő bekérésére, és az áru megrendelését SyscoLux Kft. csak az előleg beérkezése után indítsa el. Amennyiben Vevő az előleget megfizeti, de a megrendelt terméket nem szállítja el, az előleg teljes összegét SyscoLux Kft. jogosult meghiúsulási kötbér jogcímén Vevő felé kiszámlázni.
 
Amennyiben SyscoLux Kft. tudomására jut, hogy Vevő fizetõképessége vagy fizetőkészsége bizonytalan, SyscoLux Kft. jogosult fizetési biztosítékot kérni. A fizetési biztosíték módjának és eszközének megválasztási joga SyscoLux Kft.-t illeti meg. Vevő kötelezettséget vállal, hogy amennyiben ellene felszámolási kérelmet nyújtanak be, vagy bármilyen indokból végrehajtási eljárást kezdeményeznek ellene, erről haladéktalanul értesíti SyscoLux Kft.-t. Amennyiben Vevő ezen kötelezettségeknek nem tesz eleget, SyscoLux Kft. jogosult a szerződés azonnali hatályú felbontására és az ebből származó összes kárát érvényesítheti a Vevővel szemben.
 
SyscoLux Kft. követeléskezelő céget alkalmazhat a határidőre be nem folyt számlái összegének behajtása érdekében, továbbá fenntartja magának a jogot, hogy a felmerülő behajtási költséget továbbhárítsa határidőre nem fizető és eljárás alá vont Vevőjére.
 
5.) Áruátadás: Amennyiben a szállítási szerződés vagy egyéb írásbeli megállapodás másképpen nem rendelkezik, a teljesítés helye a SyscoLux Kft. valamely raktára, illetve értékesítési pontjai. Vevő a készrejelentést követően köteles az árut átvenni. Amennyiben Vevő felhasználási vagy tárolási lehetősége hiányában az árut átvenni nem tudja, azt tárolási díj ellenében elszállításig SyscoLux Kft. raktározza. A tárolás megkezdésekor tárolási nyilatkozat kiadásával SyscoLux Kft. jogosult az áru leszámlázására. Vevő a tárolási nyilatkozatban foglaltaknak megfelelően köteles a számlák ellenértékét megfizetni.
 
6.) Határidők: A SyscoLux Kft. által ajánlatban vagy szállítási szerződésben megadott és vállalt szállítási határidő minden esetben kizárólag tájékoztató jellegű. A Vevő írásos megrendelése után a SyscoLux Kft. által írásban visszaigazolt határidők a mérvadók. SyscoLux Kft. nem vállal felelősséget a gyártók hibájából származó késedelmes teljesítésért. A fenti okból bekövetkezett szállítási késedelem miatti kötbérre Vevő nem tarthat igényt.
 
A szállítási határidő túllépésének jogkövetkezménye alól SyscoLux Kft. mentesül, ha azt működése körén kívül eső elháríthatatlan ok (vis major) idézte elő, illetve beszállítójánál felmerült ugyanilyen ok fennálltára vezethető vissza.
 
7.) Kötbérek: Amennyiben Vevő a szállítási határidő lejártát követő 8 munkanapon belül nem veszi át a megrendelt árut, SyscoLux Kft. jogosult a megrendelést semmisnek tekinteni, illetve a szállítási szerződést felmondani. Ha Vevő a megrendelt és visszaigazolt termékeket nem, vagy csak részben veszi át, SyscoLux Kft. jogosult az át nem vett mennyiség nettó szerződött értékének 20 %-át meghiúsulási kötbér címén Vevőnek kiszámlázni.
 
Kötbérterhes szállítási határidőt SyscoLux Kft. csak külön szerződés keretében vállal.
 
8.) Tulajdonjog fenntartása: Bármely szerződési konstrukcióban SyscoLux Kft. a szerződött árura mindaddig fenntartja tulajdonjogát, amíg a vételár és járulékai teljes egészében kiegyenlítésre nem kerültek. Tilos a tulajdonjog fenntartással érintett terméket más követelésébe beszámítani, azt megterhelni, vagy fedezetként bármilyen célra felajánlani. Amennyiben a vételár behajtására nincs lehetőség, SyscoLux Kft. jogosult az áru visszaszállítására (Vevő köteles lehetőséget biztosítani) és kártérítési igény bejelentésére, és az ügylettel kapcsolatban felmerült valamennyi költségének és elmaradt hasznának megtérítésére.
 
Amennyiben a leszállított termékek vételára az esedékesség lejártáig nem kerül megfizetésre, SyscoLux Kft.-nek jogában áll minden egyéb indoklás nélkül követelni a leszállított termékek visszaszolgáltatását. Az áru visszaszolgáltatása Vevőt nem mentesíti meghiúsulási kötbér megfizetése alól, továbbá annak a késedelmi kamatnak a megfizetése alól, amelyet SyscoLux Kft. Vevőtől az áru visszavételéig követelhet. Vevőt terhelik az áru visszaszolgáltatásából eredő költségek és károk. Az áru átvételétől számítva visszaszállításig azok épségéért, megőrzéséért Vevő felel.
 
9.) Csomagolás: Az árlistákban és ajánlatokban szereplő árak gyári csomagolással és kiszereléssel értendőek, de nem tartalmazzák az esetleges göngyöleg árát és annak visszaszállítási költségeit. Ezen tételek ellenértékét SyscoLux Kft. számlájában külön tételként érvényesítheti a Vevő felé. SyscoLux Kft. jogosult az általa kibocsátott számlában, illetve egyéb értékesítési okiratban a külön értéket képviselő göngyöleg ellenértékét megállapítani. Betétdíjas göngyölegek (pl. kábeldob) fizetési határideje 60 naptári nap. Ezen időn belül a göngyöleg Vevő költségére visszaszállítható. A 60 nap letelte után Vevő köteles a leszámlázott göngyöleg árát megtéríteni. SyscoLux Kft. jogosult az általa kibocsátott számlában, illetve egyéb értékesítési okiratban a göngyöleg visszaszállítási határidejét másként meghatározni. A göngyöleg visszaszállítási határidejének betartása esetén Vevő részére SyscoLux Kft. a göngyöleg ellenértékének megfelelő helyesbítő számlát állít ki.
 
10.) Szállítás: SyscoLux Kft. vállalja, hogy a keretmegállapodással rendelkező Vevői írásbeli kérésére részükre a megrendelt árut kiszállítja, melynek díját legkésőbb a rendelés visszaigazolásakor megad. Ettől eltérő megállapodást a keretszerződés tartalmazza. Amennyiben a lezárt csomagolásban lévő anyagok mennyisége eltér a szállítólevélen szereplőtől, az eltérést Vevő az átvételkor jelezheti.
 
11.) Szavatosság: A szavatosság tekintetében a PTK. vonatkozó rendelkezései az irányadóak. SyscoLux Kft. mentesül e felelőssége alól, amennyiben a meghibásodott termékeket Vevő nem előírásszerűen tárolta, szerelte vagy tartotta karban.
 
SyscoLux Kft. jótállási kötelezettsége nem terjed ki azon károkra, melyek nem az általa szállított árukban keletkeztek. Garanciális hibabejelentést SyscoLux Kft. csak írásban (levél, telefax, e-mail) fogad el.
 
12.) Felelősség: SyscoLux Kft. felelősségét szigorúan az adásvételi megállapodásban illetve a jelen Általános Szállítási (Értékesítési) Feltételekben szabályozott kitételek korlátozzák.
 
13.) Reklamáció: SyscoLux Kft. raktáraiban történő áruátvétel esetén utólagos reklamációnak helye nincs. Egyéb esetekben Vevő köteles a mennyiségi és minőségi reklamációkat és a szerződéstől eltérő szállítást az átvételtől számított 2 munkanapon belül SyscoLux Kft. felé írásban jelezni, jogvesztés terhe mellett. A rejtett hibákkal kapcsolatos felelősségi szabályokra a PTK.-ban foglaltak az irányadóak. A reklamációt SyscoLux Kft. csak a vonatkozó szállítólevél és számla másolatának mellékelésével fogadja el. Amennyiben Vevő az észlelt hiányosságokról fent leírt módon nem tesz bejelentést, SyscoLux Kft. mentesül erre vonatkozó kötelezettségei alól.
 
14.) Jogviták: Jogvita esetén felek a vitás kérdéseket elsősorban egyeztetés útján kísérlik meg rendezni, amennyiben az nem vezetne eredményre, úgy kölcsönösen már most alávetik magukat a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara mellett szervezett Állandó Választottbíróság döntésének azzal, hogy a Választottbíróság a saját eljárási szabályzata szerint jár el.
 
15.) Hatályosság: A jelen Általános Szállítási (Értékesítési) Feltételekben foglaltak 2012. január 1.-től visszavonásig érvényesek. Az Általános Szállítási (Értékesítési) Feltételek SyscoLux Kft. honlapján (www.syscolux.hu) és értékesítési pontjain megtekinthetőek, az esetleges változásokról Vevőinek külön értesítést nem küld. A Vevő tudomásul veszi, hogy az így közzétett információ a Vevő külön értesítése nélkül is módosulhat, illetve megváltozhat.

16.) Megrendelő a jelen ÁSZF elfogadásával kifejezetten hozzájárul ahhoz, hogy a SyscoLux Kft felhasználja a Megrendelő cégnevét és a részére teljesített szolgáltatás megjelölését referenciaként online és nyomtatott felületein.